مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگرواحد شهرقدس

اولین رویداد شتاب صنعت

مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر واحد شهرقدس ، اولین رویداد شتاب (Startup) صنعت را با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار می کند.
    جوایز ایده های برتر
  • نفر اول مبلغ 20 میلیون ریال
  • نفر دوم مبلغ 15 میلیون ریال
  • نفر سوم مبلغ 10 میلیون ریال

ضمنا از ایده های برتر جهت تجاری سازی حمایت می شود

رویداد شتاب(استارآپ) مجازی صنعت

فرم ثبت ایده